Український English

Науково-технічний збірник

"Суднові енергетичні установки"


Випуски збірника

Випуск 1 - 1993 р. Випуск 2 - 1997 р. Випуск 3 - 1999 р. Випуск 14 - 2005 р.
Випуск 15 - 2006 р. Випуск 16 - 2006 р. Випуск 17 - 2006 р. Випуск 18 - 2007 р.
Випуск 19 - 2007 р. Випуск 20 - 2007 р. Випуск 21 - 2008 р. Випуск 22 - 2008 р.
Випуск 23 - 2009 р. Випуск 24 - 2009 р. Випуск 25 - 2010 р. Випуск 26 - 2010 р.
Випуск 27 - 2011 р. Випуск 28 - 2011 р. Випуск 29 - 2012 р. Випуск 30 - 2012 р.
Випуск 31 - 2013 р. Випуск 32 - 2013 р. Випуск 33 - 2014 р. Випуск 34 - 2014 р.
Випуск 35 - 2015 р. Випуск 36 - 2015 р. Випуск 37 - 2017 р. Випуск 38 - 2019 р.

Тематика збірника

Збірник присвячений проблемам суднової енергетики, проектування, модернізації й експлуатації суднових енергетичних установок, методам підвищення ефективності й надійності використання суднових технічних засобів. Збірник входить у перелік видань, затверджених ВАК України за розділом технічні науки.

Для науковців і фахівців.


Редакційна колегія

 • к.т.н., проф. ОНМА М.О. Колегаєв (редактор);
 • д.т.н., проф. А.М. Берестовий, АМІ;
 • д.т.н., проф. Л.В. Вишневський, ОНМА;
 • д.т.н., проф. В.А. Голіков, ОНМА;
 • д.т.н., проф. С.І. Горб, ОНМА;
 • д.т.н., проф. М.Ф. Гречко, ОНМА;
 • д.т.н., проф. В.Г. Івановський, ОНМУ;
 • д.т.н., проф. В.В. Капустін, СНТУ;
 • д.т.н., проф. А.Й. Коханський, ОНМА;
 • д.т.н., проф. М.В. Міюсов, ОНМА;
 • д.т.н., проф. М.С. Молодцов, ОНМА;
 • к.т.н., проф. О.М. Піпченко, ОНМА;
 • д.т.н., проф. Г.Ф. Романовський, НУК;
 • д.т.н., проф. С.С. Рижков, НУК;
 • д.т.н., проф. П.С. Суворов, ОАО УДП;
 • д.т.н., проф. В.В. Тарапата, ОНМА;

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії: 65029, Одеса, ул. Дідріхсона, 8, Одеська національна морська академія (ОНМА), кафедра СЕУ.

Контактні телефони редакції (048) 733-49-24, 733-23-52.

E-mail: sey@smf.onma.edu.ua


ПРАВИЛА
оформлення й подання рукописів для збірника
«Суднові енергетичні установки»

Науково-технічний збірник Одеської національної морської академії «Суднові енергетичні установки» є науковим виданням, у якому відповідно до постанови Президії ВАК України можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт із профілю суднової енергетики.

Рукопис представляється в редакційну колегію на дискеті 3,5" у форматі «Microsoft Word» з паперовою копією, підписаної всіма авторами, і з контактною інформацією: адреси, телефони. До статті обов'язково додається реферат обсягом не більше 300 друкованих знаків на російській й англійській мовах. Обсяг статті — до 0,5 авторського аркуша з урахуванням ілюстрацій і підписів під рисунками.

Стаття повинна містити постановку проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими або практичними задачами, аналіз останніх досліджень і публікацій по темі статті, формулювання цілей статті (постановку завдання), виклад основного матеріалу з необхідними обґрунтуваннями, виводи й перспективи подальших досліджень.

Вимоги до оформлення.

Формат паперу А5 (148x210) Всі поля — 16 мм. Текст через 1 інтервал, Times New Roman, 10,5 пт; таблиці, заголовки таблиць, підпису під рисунками — 9 пт.

Змінні, функції, вектори, матриці й т.п. оформляються шрифтом Antiqua. Змінні виконуються похилим шрифтом, вектори — напівжирним, без нахилу; грецькі символи — у всіх випадках без нахилу; індекси: латинські — з нахилом, кириличні — без нахилу. Розміри в Equation (MathType): основний — 10,5 пт, збільшений — 16 пт, індекс — 7 пт, субіндекс — 6 пт. У всіх випадках розмітка формул у копії рукопису обов'язкова. Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті. Формули відокремлюються від тексту рядками висотою 2 пт.

Таблиці варто розташовувати на одній сторінці (крім випадків, коли таблиця займає більше 1 сторінки). Заголовок — 9 пт, без переносу, інтервал перед — 8 пт, після — 2 пт, основний шрифт таблиці — 9 пт. Малюнки відокремлюються від тексту зверху інтервалом 8 пт, від назви — 2 пт. Назва малюнка — кегль 9 пт, без переносу, інтервал після — 8 пт. На всі таблиці й малюнки повинні бути посилання в тексті статті.

Одиниці фізичних величин повинні відповідати ГОСТ 8.417-81 «Одиниці фізичних величин» і мати загальноприйняті позначення.

Перед назвою статті вказуються індекс УДК, прізвища й ініціали авторів, скорочені найменування установ, де працюють автори. Заголовок статті оформляти стилем Заголовок 1, кегль 10,5 пт, без переносу, всі прописні, інтервал: перед — 8 пт, після — 2 пт.

Ілюстрації, підготовлені в графічних редакторах, додатково додаються на дискеті як окремі файли у вихідному форматі. Розмір написів повинен забезпечувати їхня читаність (8-10 пт). Для сканованих малюнків додається оригінал у туші на білому папері достатньої щільності. На звороті вказується номер і приналежність до статті.

Бібліографічні описи повинні відповідати вимогам ВАК.

Редакція надає електронний шаблон статті із прикладами оформлення.