06.03.2015

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Інститут морської техніки, науки та технології
(Великобританія)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-технічна конференція
"МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ФЛОТ: ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ"

24-25 березня 2015 року

Одеса – 2015

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет запрошує Вас до участі у Міжнародній науково-технічній конференції "МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ФЛОТ: ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ", яка відбудеться в Одеській національній морській академії 24-25 березня 2015 року.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція 1. Двигуни та енергетичні установки;
Секція 2. Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт;
Секція 3. Інженерні технології екологічної та професійної безпеки на морі;
Секція 4. Сучасні інформаційні технології в освіті та іншомовна підготовка суднових інженерів;
Секція 5. Автоматизація технологічних процесів.

Програма конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Міюсов М.В – д.т.н., професор, ректор Одеської національної морської академії.

Заступники голови:
Шемякін О.М. – д.ю.н., професор, перший проректор ОНМА;
Голіков В.А. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи ОНМА;
Захарченко В.М. – д.т.н., професор, проректор ОНМА;
Колегаєв М.О. – к.т.н., професор, декан судномеханічного факультету ОНМА;
Ворохобін І.І. – к.т.н., доцент, к.д.п., декан факультету морських перевезень та технологій ОНМА.
Савчук В.Д. – к.т.н., професор, начальник НДЧ ОНМА.
Кар'янський С.А. – к.т.н., доцент, декан факультету автоматики ОНМА.
Волков О.М. –зав.аспірантурой та докторантурой ОНМА.

Члени оргкомітету:
Горб С.І. – д.т.н., професор, завідувач кафедри теорії автоматичного керування та обчислювальної техніки ОНМА;
Шемякін О.М.- д.т.н., професор, голова одеського відділення інституту морської техніки, науки та технології (Великобританія);
Ланчуковський В.І. – к.т.н., професор, почесний секретар Одеського відділення Інституту морської техніки, науки та технології (Великобританія).
Кіріс О.В.- к.т.н., професор, завідувач кафедри суднової теплоенергетики і холодильної техніки ОНМА.
Козицький С.В. – д.ф.-м. н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки ОНМА.
Молодцов М.С. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології матеріалів та судноремонту ОНМА;
Нікольський В.В. – д.т.н., професор кафедри теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки ОНМА.
Нікуліна О.Л. – к.ф.н., доцент, завідувач кафедри англійської мови ОНМА;
Оніщенко О.А. – д.т.н., професор кафедри технічної експлуатації флоту ОНМА;
Половинка Е.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри суднових енергетичних установок ОНМА;
Харін В.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри суднових допоміжних механізмів ОНМА;
Мальцев А.С. - д.т.н., професор, к.д.п., завідувач кафедри управління судном;
Гладких І.І. - д.т.н., професор, завідувач кафедри географії та морської геодезії;
Бурмака І.О. -. к.т.н., доцент, к.д.п., завідувач кафедри теорії та устрою судна;
Монастирська О.І. –к.п.н, доцент, завідувач кафедри англійської мови №2

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

24 березня
з 8.30 до 9.45 — реєстрація
з 10.00 до 12.00 — пленарне засідання
з 12.00 до 13.00 — перерва на обід
з 13.00 до 17.00 — робота по секціях

25 березня
з 9.00 до 12.00 — робота по секціях
з 12.00 до 13.00 — перерва на обід
з 13.00 до 16.00 — робота по секціях
з 16.00 до 17.00 пленарне засідання і закриття конференції

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Робоча мова: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть надруковані мовою, яка була використана автором доповіді.

Для участі у конференції необхідно до 14 березня 2015 p. надіслати поштою, факсом, або електронною поштою на адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у роботі конференції;
  • файл з доповідями на flash-носії або CD;
  • роздрукований та підписаний авторами один примірник доповідей.
  • оплатити організаційний збір за рахунок внесків учасників конференції при реєстрації.

Демонстрація рисунків, таблиць, графіків та інших матеріалів щодо доповідей можлива шляхом використання слайдів у форматах .ppt, .odp, .sxi, .htm або .html, а також плакатів.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ


Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА
Факс: (0482) 34-52-67
Телефон для довідок: (048) 733-23-52
Корп.3, ауд.114

Вимоги до оформлення доповіді

1. Доповіді оформлюються на аркушах формату А4 і подаються у роздрукованому вигляді за підписами всіх авторів та на flash-носії або CD у форматі MS Word або .rtf шрифтом Times New Roman, 14 пт через 1 інтервал. Поля — по 23 мм.

2. Порядок розташування матеріалу: перший рядок – УДК, другий – автори, третій – організації, де працюють автори, четвертий – назва доповіді.

3. Посилання на літературні джерела в тексті оформляються у квадратних дужках. Перелік літератури складається у порядку посилання на них у тексті, друкується після основного тексту під назвою «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Рукописи доповідей повинні бути ретельно відредаговані, оскільки матеріали конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. За зміст тексту несуть відповідальність автори.

Матеріали, подані з порушенням вказаних вимог, можуть бути не прийняті.

За рекомендацією організаційного комітету конференції доповіді, які задовольняють вимогам ВАК (витяг з Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), будуть опубліковані у збірниках "Суднові енергетичні установки", "Автоматизація суднових технічних систем" (входять до Переліку ВАК).

Повний текст доповіді для опублікування необхідно оформити у вигляді наукової статті та додати експертний висновок про можливість опублікування.

Вимоги щодо оформлення статей наводяться в кожному випуску зазначених збірників.

За консультаціями та допомогою з питань підготовки рукописів статей можна звертатися за адресою e-mail: zhuravlov.y@ya.ru