17.03.2014

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Інститут морської техніки, науки та технології (Великобританія)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна наукова та науково-методична конференція "ЕНЕРГЕТИКА СУДНА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ"
26-28 березня 2014 року
Одеса – 2014

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет запрошує Вас до участі у Міжнародній науковій та науково-методичній конференції "ЕНЕРГЕТИКА СУДНА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ", яка відбудеться в Одеській національній морській академії 26-28 березня 2014 року.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція 1. Двигуни та енергетичні установки;
Секція 2. Експлуатація і ремонт транспортних засобів морського та річного флоту;
Секція 3. Інженерні технології екологічної та професійної безпеки на морі;
Секція 4. Сучасні інформаційні технології в освіті та іншомовна підготовка суднових інженерів;
Секція 5. Електротехнічні комплекси та системи
Секція 6. Автоматизація технологічних процесів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Міюсов М.В – д.т.н., професор, ректор Одеської національної морської академії.

Заступники голови:
Шемякін О.М. – д.ю.н., професор, перший проректор ОНМА;
Голіков В.А. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи ОНМА;
Захарченко В.М. – д.т.н., професор, проректор ОНМА;
Колегаєв М.О. – к.т.н., професор, декан судномеханічного факультету ОНМА;
Луковцев В.С. – к.т.н., доцент, декан факультету електромеханіки та електроніки ОНМА;
Савчук В.Д. – к.т.н., професор, начальник НДЧ ОНМА.
Кар'янський С.А. – к.т.н., доцент, декан факультету автоматики.

Члени оргкомітету:
Волков О.М. –зав.аспірантурой та докторантурой
Горб С.І. – д.т.н., професор, завідувач кафедри теорії автоматичного керування та обчислювальної техніки ОНМА;
Ланчуковський В.І. – к.т.н., професор, почесний секретар Одеського відділення Інституту морської техніки, науки та технології (Великобританія);
Кіріс О.В.- к.т.н., професор, завідувач кафедри суднової теплоенергетики і холодильної техніки ОНМА.
Козицький С.В. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки ОНМА.
Молодцов М.С. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології матеріалів та судноремонту ОНМА;
Нікольський В.В. – д.т.н., професор кафедри теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки ОНМА.
Нікуліна О.Л. – к.ф.н., доцент, завідувач кафедри англійської мови ОНМА;
Оніщенко О.А. – д.т.н., професор кафедри технічної експлуатації флоту ОНМА;
Половинка Е.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри суднових енергетичних установок ОНМА;
Харін В.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри суднових допоміжних механізмів ОНМА;

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

26 березня
з 8.30 до 9.45 — реєстрація
з 10.00 до 12.00 — пленарне засідання
з 12.00 до 13.00 — перерва на обід
з 13.30 до 17.00 — робота по секціях

27 березня
з 9.00 до 17.00 — робота по секціях з перервою на обід з 12.00 до 13.00

28 березня
з 10.00 до 12.00 — робота по секціях
з 12.00 до 13.00 — перерва на обід
з 13.00 до 15.00 — пленарне засідання і закриття конференції

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Робоча мова: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть надруковані мовою, яка була використана автором доповіді.

Для участі у конференції необхідно до 14 березня 2014 p. надіслати поштою, факсом, або електронною поштою на адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у роботі конференції;
  • файл з тезами доповідей на flash-носії або CD;
  • роздрукований та підписаний авторами один примірник тез.
  • оплатити організаційний збір за рахунок внесків учасників конференції при реєстрації.

Демонстрація рисунків, таблиць, графіків та інших матеріалів щодо доповідей можлива шляхом використання слайдів у форматах .ppt, .odp, .sxi, .htm або .html, а також плакатів.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ


Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА
Факс: (0482) 34-52-67
Телефон для довідок: (048) 733-23-52
E-mail: zhuravlov.y@ya.ru

До 14.03.2014 р. направляється в Оргкомітет "Заявка на участь у міжнародній науковій та науково-методичній конференції "ЕНЕРГЕТИКА СУДНА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ"

Вимоги до оформлення тез доповіді

  1. Тези доповідей обсягом до 2-х повних сторінок формату А4 подаються у роздрукованому вигляді за підписами всіх авторів та на flash-носії або CD у форматі MS Word або .rtf шрифтом Times New Roman, 14 пт через 1 інтервал. Поля — по 23 мм.
  2. Порядок розташування матеріалу: перша строчка – УДК, друга – автори, третя – організації, де працюють автори, четверта – назва доповіді.
  3. Посилання на літературні джерела в тексті оформляються у квадратних дужках. Перелік літератури складається у порядку посилання на них у тексті, друкується після основного тексту під назвою «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Рукописи тез доповіді повинні бути ретельно відредаговані, оскільки матеріали конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. За зміст тексту несуть відповідальність автори.

Матеріали, подані з порушенням вказаних вимог, можуть бути не прийняті.

За рекомендацією організаційного комітету конференції доповіді, які задовольняють вимогам ВАК (витяг з Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), будуть опубліковані у збірниках "Суднові енергетичні установки", "Автоматизація суднових технічних систем" (входять до Переліку ВАК).

Повний текст доповіді для опублікування необхідно оформити у вигляді наукової статті та додати експертний висновок про можливість опублікування.

Вимоги щодо оформлення статей наводяться в кожному випуску зазначених збірників.

За консультаціями та допомогою з питань підготовки рукописів статей можна звертатися за адресою e-mail: zhuravlov.y@ya.ru