Український English

ЗВІТ
ректора Національного університету «Одеська морська академія»
про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України у 2015 році

Відповідно до умов контракту зобов’язання перед Міністерством освіти і науки України та колективом університету ректором виконано.

1.Навчальний процес в університеті проводився згідно з Законом України «Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами підготовки фахівців на рівні національних стандартів якості та вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (Конвенція ПДНВ) з урахуванням Манільських поправок 2010 року.

25 серпня 2015 року академію відвідав Президент України П.О. Порошенко, який відзначив національне та міжнародне визнання навчального закладу та підписав відповідний указ про збереження статусу національного закладу після реорганізації академії в університет

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2016 р. № 623-р та Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 500 Одеська національна морська академія змінила статус та назву на Національний університет «Одеська морська академія» (НУ «ОМА»). Статут навчального закладу у новій редакції затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2015 р. № 1334. Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 25 грудня 2015 р.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 р. № 163 на підставі спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 12.06.2014 р. № 384/707 на базі Одеської національної академії створено факультет військово-морських сил та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії. Протягом року виконано комплекс заходів щодо забезпечення функціонування цих підрозділів. Забезпечено прийом, навчання курсантів, випуск офіцерів факультету військово-морських сил. Проведено значний обсяг робіт по забезпеченню належних умов навчання, мешкання, харчування курсантів факультету військово-морських сил. В військових навчальних підрозділах на різних курсах навчається 339 курсантів, для яких створені належні умови для навчання та побуту.

Фахівцями університету протягом року розроблено пропозиції щодо таких проектів документів для Міністерства освіти і науки України: Закон України «Про професійну освіту»; Перелік галузей знань та спеціальностей вищої освіти; Порядок надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта (затверджено постановою КМУ від 17 липня 2015 р. № 506); наказ МОН України щодо надання статусу курсанта особам, які навчаються у невійськових ВНЗ; зіставлення спеціальностей Переліку-2015 та Переліку-2006 (бакалавр) й Переліку-2010 (спеціаліст, магістр).

На базі університету функціонує регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС «Освіта» для друку студентських та учнівських квитків державного зразка. За замовленнями ВНЗ Одеського регіону виготовлено 6700 студентських квитків на загальну суму біля 500 тис. грн. Розпочато виготовлення документів про вищу освіту (дипломів та додатків до них) на власній поліграфічній базі. Ведуться переговори щодо виготовлення документів про вищу освіти для інших навчальних закладів. Видавничим центром університету в 2015 році видано більше 390 тисяч одиниць готової продукції на суму 1625 тис. грн., в тому числі: навчально-методичної літератури – 5585 одиниць/примірників; бланків та сертифікатів – 67510 одиниць.

Здійснювались заходи з розвитку системи дистанційного доступу студентів до навчальних матеріалів (e-learning): забезпечено постійне адміністрування системи; проведені індивідуальні та групові консультації з питань роботи у системі дистанційного доступу до навчальних матеріалів для викладачів усіх факультетів; здійснено реєстрацію у системі 826 нових користувачів із числа курсантів та студентів; здійснено реєстрацію нових викладачів та оновлення реєстраційних записів викладачів. Кількість зареєстрованих у системі викладачів та співробітників університету становить 340 осіб; загальна кількість зареєстрованих користувачів системи дистанційного доступу до навчальних матеріалів становить більше 9300 осіб; здійснено збір та аналіз статистичної інформації щодо використання системи викладачами та студентами. Забезпечувалося регулярне дистанційне консультування (електронною поштою) користувачів системи (студентів, курсантів), всього отримано 537 електронних листів, надано 289 листів-відповідей; в систему додатково завантажено 1193 одиниць навчально-методичних матеріалів (файлів).

Продовжено розвиток інформаційної системи управління навчальним процесом «Деканат»: забезпечено постійне адміністрування системи та контроль функціонування серверу і робочих станцій системи; здійснювались заходи запобігання несанкціонованого доступу до бази даних системи та забезпеченню її цілісності; здійснювався супровід формування та підтримки баз даних курсантів, студентів та навчальних планів усіх факультетів і форм навчання; здійснено адаптацію системи до задач друку дипломів та додатків до дипломів європейського зразка; забезпечено регулярне навчання та консультування співробітників деканатів усіх факультетів та навчального відділу з питань використання системи, зокрема – формування інформації для друку дипломів та додатків до дипломів європейського зразка.

Здійснювалась постійна підтримка роботи локальної мережі університету та її підключення до мережі «УРАН». Всього підключено до мережі «УРАН» приблизно 600 користувачів (кількість точок доступу збільшено приблизно на 50). Запроваджується система дистанційного моніторингу за використанням ліцензійного програмного забезпечення на комп’ютерах, підключених до локальної мережі. Продовжено роботи з підвищення надійності та безпеки локальної мережі університету шляхом створення віртуальних серверів та віртуальних локальних мереж структурних підрозділів.

Бібліотечний фонд університету складає понад 547 тис. примірників. У 2015 р. було отримано 2890 примірників літератури, 1100 найменувань, а також передплачено понад 100 найменувань періодичних видань, із яких понад 38 – на кафедри та у відділи. Продовжується поповнення електронної бази каталогу. На сьогодення введено 82390 назв. У бібліотеці працює 14 комп'ютерів, 7 з яких відведено для читачів. У читальній залі працює зона Wi-Fi з вільним доступом до мережі Інтернет. Бібліографічний відділ забезпечений програмним комплексом Rize Information Systems, за допомогою якого можливий доступ користувачів до міжнародних нормативних документів, в тому числі, конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) при ООН (Лондон, Великобританія) та інших міжнародних організацій та асоціацій. За допомогою програмного забезпечення нормативні документи періодично (раз на місяць) оновлюються.

Працівники університету активно приймали участь у роботі Національної команди експертів з реформування вищої освіти. Зокрема, в рамках цієї діяльності, проректор з науково-педагогічної роботи Захарченко В. М. взяв участь як співавтор у розробленні методичних видань, ухвалених Національної академією педагогічних наук України (оновленої редакції Національного освітнього глосарію з вищої освіти, методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм»); у розроблені структури нових стандартів вищої освіти та методичних рекомендацій для розробників нових стандартів вищої освіти, а також у різноманітних конференціях, семінарах круглих столах з проблем модернізації вищої освіти: «Кваліфікаційні стандарти у контексті Національної рамки кваліфікацій України», м. Київ, 19 лютого 2015 р., «Qualifications for the labor market. Sectoral qualifications frameworks as new tools for competence management», м. Варшава (Польща), 23-24 квітня 2015 р., «Існуючі класифікатори професій, освітні програми, стандарти та Національна рамка кваліфікацій в Україні: впровадження узгодженої та актуальної Національної системи кваліфікацій», м. Київ, 15 вересня 2015 р., «Development of Quality Assurance system in Ukraine in line with Bologna Process», м. Київ, 20-21 жовтня 2015 р., «Different strategies for innovating teaching and learning», м. Тбілісі (Грузія), 3-4 грудня 2015 р.

Особливе місце у роботі Національного університету «Одеська морська академія» посідає співробітництво з іноземними партнерами – морськими асоціаціями, фондами, навчальними закладами, науковими та науково-технічними інститутами, судноплавними та крюїнговими компаніями з метою підвищення якості навчального процесу і приведення його до міжнародно-визнаних норм.

НУ «ОМА» підтримує постійні контакти з ІМО. Фахівці університету регулярно беруть участь в роботі сесій її комітетів та підкомітетів, асамблеях та дипломатичних конференціях у складі делегацій України та Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU), яка є неурядовим членом організації. Протягом 2015 року в роботі делегацій в ІМО приймали участь: ректор Міюсов М.В., проректор Захарченко В. М., завідувач кафедри морського радіозв’язку Кошевой В.М., старший викладач кафедри управління судном Жуков Д.С.

На протязі багатьох років університет має налагоджені стосунки з науковими, науково-технічними та дослідними інститутами Великобританії. З метою співробітництва та обміну інформацією університетом укладено договори та були створені відділення Інституту морської техніки, науки та технології IMarEST (Лондон, Великобританія), Морського Інституту NI (Лондон, Великобританія). Інженерні спеціальності університету були акредитовані IMarEST, договір з Інститутом було оновлено 13 березня 2015 року. Представники університету взяли участь у роботі щорічних зборів обох інститутів.

НУ «ОМА» є одним з активних членів Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) (офіс у м. Токіо, Японія) з моменту її створення в 2000 році. Ректор університету Міюсов М.В. є членом виконавчої ради асоціації та головою комітету з питань взаємодії з ІМО. Фахівці університету беруть участь у діяльності асоціації, роботі її Генеральних асамблей, які проходять на базі університетів-членів. У 2015 році представники університету взяли участь у асамблеї та двох засіданнях виконавчої ради (у квітні та жовтні), які проводились у м. Рієка та м. Опатія (Хорватія).

Університет входить до Чорноморської асоціації морських інститутів (BSAMI), яку було створено у 2010 році. У 2015 році делегація університету прийняла участь в щорічних зборах та конференції асоціації, які пройшли у Вищому військово-морському училищі імені Ніколи Вапцарова (Варна, Болгарія).

У вересні 2015 року університет завершив роботу у проекті MARINE «Система морської освіти для розвитку морської культури в Чорноморському басейні». Проект виконувався в рамках Спільної операційної програми «Чорноморський басейн 2007-2013». Метою проекту було створення міцного зв’язку між морською індустрією та морською освітою, підвищення престижу морської професії, позначення перспектив розвитку кожної людини, яка отримує морську освіту – не тільки моряків, але й морських інженерів, юристів, навіть істориків та других гуманітаріїв. З метою поглиблення подальшої співпраці з партнерами проекту MARINE протягом 2015 року було укладено наступні договори: Меморандум про взаєморозуміння між Університетом Пірі Рейс (Туреччина), Військово-морською академією «Мірча чель Батран» (Румунія), Одеською національною морською академією та Технічним університетом Молдови (Республіка Молдова) від 10 вересня 2015 року; Технічна угода між Військово-морською академією «Мірча чель Батран» (Румунія) та Одеською національною морською академією від 27 липня 2015 року.

Протягом 2015 року НУ «ОМА» був учасником трьох проектів програми TEMPUS:

«Створення центрів компетенцій з розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні» («CruiseT»). Основними завданнями проекту є: створення трьох центрів компетенцій у сфері круїзного туризму в Чорноморському регіоні, удосконалення професійної кваліфікації партнерів проекту у сфері круїзного туризму та пов’язаних з ним напрямів, підготовка тренінгових і магістерських програм з менеджменту круїзного туризму;

«Підготовка з технологій автоматизації для України» («TATU»). Основними завданнями проекту є: заснування 5 сертифікованих навчальних центрів в українських університетах-партнерах, облаштованих 20-ма інтелектуальними лабораторіями (Smart Labs), де буде проводитися дистанційне та очне сертифіковане навчання студентів і молодих спеціалістів відповідно до вимог української промисловості; створення робочої платформи для дистанційного навчання та співпраці між європейськими та українськими партнерами через поширенні матеріалів та інформації;

«Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах» («QANTUS»). Основними завданнями проекту є: розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування; створення навчальних центрів; створення та впровадження навчальних курсів з розроблення й реалізації нових навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природо-користування.

В рамках виконання проектів фахівці університету взяли участь у кількох координаційних семінарах, зустрічах, навчальних візитах до європейських університетів. НУ «ОМА» отримав відповідне обладнання, в тому числі, 12 лабораторних стендів промислової автоматики виробництва німецьких компаній Phoenix Contact та Siemens на суму 41659 євро для кафедри теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки.

Для поглиблення співробітництва в рамках проекту «CruiseT» у 2015 році було укладено Меморандум про співробітництво між Варненським вільним університетом ім. Чорноризця Храбра (Болгарія) та НУ «ОМА».

У жовтні 2015 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародною радою морських роботодавців (IMEC) (Лондон, Великобританія), Професійним союзом працівників морського транспорту України та Національним університетом «Одеська морська академія» з метою співробітництва у сфері якісної підготовки курсантів НУ «ОМА». Відповідно до меморандуму університет отримав грант від IMEC на суму біля 660 тисяч доларів США на придбання та введення до експлуатації повномасштабного тренажеру суднового машинного відділення виробництва компанії Kongsberg Maritime (Норвегія). Проект планується реалізувати до початку 2016-2017 навчального року.

Розвитку міжнародних зв’язків університету також сприяє щорічне направлення курсантів на плавальну практику на судна іноземних судноплавних компаній. НУ «ОМА» продовжила співпрацювати з провідними компаніями по судновому менеджменту та судноплавними компаніями світу, серед яких: V.Ships Crew Ltd. (Монако), Bernhard Schulte Shipmanagement Limited (Німеччина), MOL Ship Management Co., Ltd. (Японія), MSC Ship Management (Кіпр), OSM Crew Management (Норвегія) та інші. На цей час академією укладено більш ніж 200 угод про практику курсантів. Враховуючи високий рівень підготовки спеціалістів в університеті, багато компаній зацікавлені у залученні до практики наших курсантів, плануючи після закінчення навчання брати цих курсантів на роботу. Всі курсанти університету пройшли плавальну практику на суднах згідно з навчальними планами.

Університетом введений в експлуатацію на кафедрі «Морських перевезень» тренажер вантажно-баластних операцій морських суден, який був наданий компанією OSM Ship Management (Норвегія) в якості спонсорської допомоги. Тренажер призначений для підготовки судноводіїв за програмами навчальних дисциплін: «Технологія перевезення вантажів», «Експлуатація спеціалізованих суден», «Морські перевезення», які базуються на міжнародних і національних стандартах. Згідно з вимогами Манільських поправок до ПДНВ підготовка на тренажері є одним з основних методів демонстрації компетентності.

Курсанти університету беруть участь в обласних студентських іграх, універсіаді, першостях Одеської області та України з різних видів спорту. В цьому році ватерпольна команда НУ «ОМА» посіла 2-е місце серед кращих одеських команд у змаганнях ХХІІІ Обласних студентських ігор і 3-є місце в першому турі Чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги. Команда НУ «ОМА» з футболу посіла 3-є місце у Студентській футбольній лізі України 2015 року в першому колі. За підсумками участі спортсменів НУ «ОМА» в Обласних студентських іграх серед ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з двадцяти одного виду спорту НУ «ОМА» посіл загальне восьме місце.

2. В 2015 році державне замовлення та договірні зобов’язання по підготовці фахівців університетом виконано. Прийом проведено за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного тестування. В 2015 р. в академію, включаючи структурні підрозділи, прийнято на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст – 653 особи, бакалаврів – 1078 осіб, спеціалістів – 546 осіб, магістрів – 146 осіб. Станом на 1 січня 2016 р. в університеті та його структурних підрозділах навчалось 11582 курсантів та студентів, з них: 6077 курсантів денної форми навчання, у тому числі, 339 військових; 5505 студентів заочної форми навчання. У 2015 році випущено 1033 молодших спеціалістів, 1378 – бакалаврів (з них 31 військовий офіцер), 702 – спеціалістів (з них 9 військових офіцерів) та 127 – магістрів. Практично всі випускники працевлаштовані за фахом на підприємствах, в організаціях та установах державної та недержавної форм власності морегосподарського комплексу. Підвищення кваліфікації в університеті пройшло більше ніж 5000 моряків.

3. У 2015 році виконувалися 2 науково-дослідні роботи, які фінансуються із коштів державного бюджету МОН України:

 • фундаментальні дослідження за темою «Теоретичні засади, методи та інструментальні засоби інформаційної технології діагностування динамічних об’єктів на основі моделей Волбтерра» - науковий керівник к.т.н., доцент М.І. Ковальов, термін виконання 2015-2017 рр., фінансування у 2015 році 90,0 тис. грн.;
 • прикладні дослідження за темою «Акустична система моніторингу терористичних погроз на водному транспорті» - науковий керівник д.т.н., професор Л.В. Вишневський, термін виконання 2015-2016 рр., фінансування у 2015 році 110,0 тис. грн.

Крім того виконувались роботи за замовленням підприємств та організацій за господарчими договорами. Зв'язок науки з виробництвом забезпечується такими підрозділами:

 • науково-навчально-технічним комплексом «Безпека судноплавства». Науковий керівник д.т.н., професор Мальцев А.С. У складі цього комплексу діє «Антикризовий центр з безпеки судноплавства», який очолює к.т.н., с.н.с., доцент Голіков В.В. Протягом року Центр виконав дослідження та експертизи на замовлення: ДП «ЧорноморНДІпроекту», ДП «Іллічівський СРЗ», ТОВ «М.В. Карго», ТОВ «Проектгідробуд» та інші. Обсяг робіт склав біля 400 тис. грн. У вересні 2015 року між ДП «ЧорноморНДІпроектом» і академією підписано договір на виконання роботи «Розробка та здійснення імітаційного моделювання добового руху суден на акваторії МП «Южний» відповідно плану розвитку порту на 2023 рік в режимі реального часу з застосуванням навігаційного тренажера з візуалізацією TRANSAS NAVI TRAINER PROFESSIONAL 5000», обсяг фінансування біля 1960 тис. грн., науковий керівник к.т.н., с.н.с., доцент Голіков В.В.;
 • науково-навчально-технічний комплекс (ННТК) «Суднова енергетика». Науковий керівник ННТК д.т.н., професор Голіков В.А. У складі цього комплексу діє науково-виробничий центр «Енергетика», директор ст. викладач кафедри ТЕФ Солодовніков В.Г.

Виконання пошукових фундаментальних та прикладних наукових досліджень на кафедрах університету у 2015 році здійснюється по наступним темам:

 • «Підвищення ефективності судноводіння», кафедра судноводіння – наук. кер. к.т.н., професор Алексішин В.Г.;
 • «Удосконалення бортових систем попередження зіткнення суден», кафедра електронних комплексів судноводіння – наук. кер. д.т.н., професор Вагущенко Л.Л.;
 • «Забезпечення безаварійного плавання в стислих водах», кафедра технічних засобів судноводіння – наук. кер. к.т.н., професор НУ «ОМА» Чапчай П.О.;
 • «Дослідження закономірностей формування та циркуляції інформаційних потоків в системах навігаційного обслуговування та управління рухом суден», кафедра управління судном – наук. кер. д.т.н., професор Мальцев А.С.;
 • «Дослідження процесів розвитку транспортних технологій морського флоту», кафедра морських перевезень – наук. кер. д.е.н., професор Ніколаєва Л.Л.;
 • «Удосконалення діяльності операторів в судновій ергатичній системі «Судноводіння на морських та внутрішніх шляхах»», кафедра судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах – наук. кер. к.т.н., доцент Бобир В.О.;
 • «Обґрунтування методів створення річкової інформаційної служби на р. Дунай», кафедра гідрографії та морської геодезії – наук. кер. д.т.н., професор Гладких І.І.;
 • «Методологія використання засобів обчислювальної гідродинаміки з метою підвищення ходових якостей суден різного призначення та зменшення витрат палива», кафедра теорії та устрою судна – наук. кер. к.т.н., доцент Бурмака І.О.;
 • «Ситуаційно-комунікативний підхід у вивченні ділової англійської мови майбутніх моряків», кафедра англійської мови № 1 – наук. кер. к.п.н., професор НУ «ОМА» Івасюк Н.О.;
 • «Методи навчання професіональній англійській мові на базі сучасних мультимедійних комп’ютерних програм», кафедра англійської мови № 2 – наук. кер. к.п.н., доцент Монастирська О.І.;
 • «Розвиток сучасної теорії та практики технічної експлуатації морського та річного флоту: концепції, методи, технології», кафедра технічної експлуатації флоту – наук. кер. д.т.н., професор Голіков В.А.;
 • «Розробка теоретичних основ використання енергозберігаючих технологій з метою раціонального розподілення енергопотоків при експлуатації суднових установок», кафедра суднової теплоенергетики та холодильної техніки – наук. кер. к.т.н., професор Кіріс О.В.;
 • «Розвиток теорії і методів відновлення робото здатності з’єднань деталей засобів транспорту», кафедра технології матеріалів та судноремонту – наук. кер. д.т.н., професор Молодцов М.С.;
 • «Підвищення ефективності робочих процесів СЕУ на базі сучасних технічних та інформаційних технологій», кафедра суднових енергетичних установок – наук. кер. д.т.н., професор Половинка Е.М.;
 • «Підвищення ефективності експлуатації суднових енергетичних установок та систем», кафедра суднових допоміжних установок – наук. кер. д.т.н., професор Харін В.М.;
 • «Теорія та практика забезпечення безпеки життєдіятельності на морському транспорті», кафедра безпеки життєдіятельності – наук. кер. к.т.н., професор Колегаєв М.О.;
 • «Фізико-хімічні методи підвищення ефективності роботи суднових енергетичних установок», кафедра теоретичної механіки – наук. кер. д.ф.-м.н., професор Козицький С.В.;/li>
 • «Дослідження лексико-граматичних особливостей сучасної морської мови», кафедра англійської мови № 3 – наук. кер. к.ф.н., доцент Нікуліна О.Л.;
 • «Автоматизація технологічних і організаційних процесів в галузі морського транспорту», кафедра теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки – наук. кер. д.т.н., професор Горб С.І.;
 • «Підвищення ефективності суднового двигуна внутрішнього згорання», кафедра автоматизації дизельних та газотурбінних установок – наук. кер. д.т.н., професор Міюсов М.В.;
 • «Дослідження та розробка технічних засобів автоматизації процесів в суднових енергетичних установках», кафедра автоматизації суднових паросилових установок наук. кер. д.т.н., професор Вишневский Л.В.;
 • «Дослідження явищ на границі розділу двох термодинамічних фаз», кафедра фізики і хімії – наук. кер. д.ф.-м.н., професор Михайленко В.І.;
 • «Розробка суднових інтегрованих систем радіозв’язку і навігації в рамках загальної концепції розвитку електронної навігації», кафедра морського радіозв’язку – наук. кер. д.т.н., професор Кошовий В.М.;
 • «Підвищення якості програмованих користувачем НВІС (FPGA) для систем захисту інформації», кафедра морської електроніки – наук. кер. д.т.н., професор Михайлов С.А.;
 • «Моніторинг, діагностика і управління процесами і обладнанням суднових енергетичних систем», кафедра суднової електромеханіки і електротехніки – наук. кер. к.т.н., доцент Муха М.Й.;
 • «Математичне моделювання механічних та фізичних процесів в деталях машин, будівельних конструкціях та енергетичних установках», кафедра вищої математики – наук. кер. д.ф.-м.н., професор Попов В.Г.

За 2015 рік гриф НУ «ОМА» надано 2 підручникам та 17 навчальним посібникам. Здійсненна редакційна перевірка і підготовка до видання 45 рукописів (із них 2 – підручники, 17 – навчальних посібників, 26 – інших навчально-методичних видань). Видано 17 навчальних посібників та 23 інших навчально-методичних видань. У 2015 році науковцями університету було отримано 6 патентів України, автори яких: Кошевий В.М., Шишкін О.В.; Савчук В.Д., Клименко Є.М.; Кар’янський С.А., Колегаєв М.О.; Деревянко А.А., курсант Мальцев С.Э.; Будашко В.В., Нікольський В.В., Хнюнін С.Г.; Сандлер А.К., Цюпко Ю.М.; Великодний С.С.; Сандлер А.К., Цюпко Ю.М., курсанти Сандлер О.А., Цюпко К.Ю.

ІІІ міжнародний форум «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків» проведено академією спільно з виставковим центром "Одеській дім" у квітні 2015 року. В рамках зазначеного форуму було організовано виставку та конференцію, в якій взяли участь 130 представників більш ніж 60 компаній та організацій з 14 країн, було представлено 15 доповідей, проведено 4 «круглі столи» та 3 панельні дискусії. Виставку відвідали тисячі мешканців і гостей Одеси. Форум проходив за підтримки Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти та науки України, а також Міжнародної морської організації (IMO), Міжнародної ради морських роботодавців (IMEC), Міжнародної федерації транспортників (ITF), Балтійської та міжнародної морської ради (BIMCO), Конференції периферійних морських регіонів (CPMR), Дунайської комісії, Морського інституту Великобританії. Здійснено заходи щодо підготовки проведення 20-22 квітня 2016 року наступного форуму.

В університеті в 2015 році також були проведені науково-технічні конференції, семінари, круглі столи, у тому числі: «Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт»; «Європейський вектор економічного розвитку держави та регіонів в умовах трансформаційних змін»; «Судноплавство: перевезення, технічні засоби, безпека» АМІ НУ «ОМА»; «Морські перевезення та інформаційні технології в судноплавстві»; Міжнародна конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»; «Практичні проблеми розвитку радіозв’язку і радіонавігації в ГМССБ, системах АІС, СУДС та РІС»; «Суднові енергетичні установки: експлуатація та ремонт»; «Актуальні питання суднової електротехніки і радіотехніки» та інші.

4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація характеризується такими даними. В університеті працюють аспірантура та докторантура, спеціалізована вчена рада з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій. У листопаді 2015 року в аспірантуру університету зараховано 33 аспіранти, з яких 20 аспірантів будуть проходити навчання з відривом від виробництва і 13 – без відриву від виробництва. Закінчили аспірантуру 25 аспірантів, з яких 14 навчались з відривом від виробництва та 11 – без відриву від виробництва. В докторантурі університету навчається 8 докторантів, а в аспірантурі – 97 аспірантів, з яких 52 аспіранти з відривом від виробництві і 45 аспірантів – без відриву від виробництва. По результатам наукових досліджень, які були виконанні на кафедрах, захищено 6 кандидатських дисертацій (Слободянюк Д.І., Тарасенко Т.В., Клименко Є.М., Волков О.М., Сапіга В.В., Зуєв С.В.). Вчене звання професора присуджене – 1 викладачу, доцента – 20 викладачам.

5. Забезпечено високоефективне і стійке фінансово-економічне становище. У 2015 році за рахунок власних надходжень академією (без урахування відокремлених структурних підрозділів) отримано доходів на суму 82979 тис. грн. (на 10,6 % більше, ніж в 2014 році). За рахунок власних надходжень виконано значний об’єм робіт по капітальному та поточному ремонту навчальних будівель та гуртожитків на суму 11254 тис. грн., поточному ремонту обладнання – 675 тис. грн., придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 2139 тис. грн., направлено на виплату заробітної плати, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення за рахунок спеціального фонду – 35468 тис. грн., бюджету – 30636,3 тис. грн. (без нарахувань на заробітну плату). Університетом отримано спонсорську допомогу від іноземних компаній у грошовій формі на суму 1580,2 тис. грн. та у формі обладнання і програмного забезпечення на суму 4671,7 тис. грн. Крім того, іноземні компанії взяли на себе витрати на відрядження курсантів та проведення практичної підготовки на суднах.

6. Забезпечена рентабельність навчально-виробничих підрозділів. В університеті створені структурні підрозділи, які надають додаткові навчальні та інші послуги курсантам, студентам, морякам та населенню, в тому числі: Центр підготовки та атестації плавскладу, Навчально-тренажерний центр глобального морського зв’язку, Центр виживання в екстремальних умовах на морі, Видавничо-інформаційний центр, Медичний центр, Центр громадського харчування та інші. Крім того, в університеті успішно працюють відокремлені структурні підрозділи: Азовський морський інститут НУ «ОМА» (м. Маріуполь), Ізмаїльський факультет НУ «ОМА» (м. Ізмаїл), Коледж технічного флоту НУ «ОМА» (м. Одеса), Морехідне училище ім. О.І. Маринеска НУ «ОМА» (м. Одеса), які мають власні банківські рахунки та відокремлений баланс в межах балансу університету. З 1 січня 2016 року Ізмаїльський факультет перетворено в Дунайський інститут НУ «ОМА». Організовано централізований контроль за діяльністю відокремлених структурних підрозділів, роботою відбіркових комісій в них.

7. Умови колективного договору виконуються у повному обсязі.

8. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету проводиться не рідше ніж один раз на п’ять років та є обов’язковим. Протягом 2015 року підвищення кваліфікації пройшли 100 науково-педагогічних працівників і спеціалістів університету, у тому числі: стажування на морських суднах – 23 особи, стажування у ВНЗ, на підприємствах, в установах та організаціях – 77 осіб. Крім того, 29 науково-педагогічних працівників університету приймали участь в науково-практичних конференціях, у тому числі, 10 осіб за кордоном.

9. Забезпечено захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

10. У жовтні 2015 р. університет пройшов щорічну перевірку системи менеджменту якості Регістром судноплавства України на відповідність до вимог стандарту ISO 9001:2008 та отримав продовження дії сертифікату. В січні - березні 2015 року академію перевіряла Державна фінансова інспекція України в Одеській області. За результатами перевірки значних порушень не виявлено.

В лютому 2015 р. підготовлено документи для отримання ліцензії для факультету військово-морських сил НУ «ОМА», у квітні 2015 р. проведено заміну ліцензії академії. У жовтні-листопаді 2015 р. підготовлено акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу НУ «ОМА».

У листопаді-грудні 2014 року академію перевіряло територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. За результатами перевірки значних порушень не встановлено. На протязі січня-лютого 2015 року діяльність академії перевіряється комісією Державної фінансової інспекції в Одеській області.

Вжито відповідних заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів. Забезпечено права працівників, гарантовані законодавством про охорону праці.

11. Університетом забезпечено своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, іншими організаціями. Платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, внесенні своєчасно та в повному обсязі. Заборгованості з заробітної плати, оплати податків, зборів та обов'язкових платежів допущено не було. Затвердження кошторисів доходів і видатків проводилось Міністерством освіти і науки України. Було забезпечене дотримання порядку обслуговування і використання коштів університету, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за університетом; дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті. Простроченої заборгованості з орендної плати не було.

12. Програми соціального розвитку колективу виконувались. У 2015 році в базовому закладі на заохочувальні виплати (надбавки, матеріальну допомогу, преміювання) направлено 14653 тис. грн., в тому числі на заохочувальні надбавки – 8641,3 тис. грн., матеріальну допомогу – 2059,1 тис. грн., преміювання – 3952,6 тис. грн. Протягом року на поточний рахунок профспілки, крім відповідних внесків, перераховано відповідно до законодавства 3 % фактично нарахованого фонду заробітної плати у розмірі 279 тис. грн., які направлені на соціальні потреби співробітників.

13. Організовано і проведено засідання підкомісії з морського та річкового транспорту Науково-методичної ради з питань освіти МОН на базі університету (2 жовтня 2015 р.).

14. В 2015 р. НУ «ОМА» прийняв участь у 6 виставках, де представники університету гідно презентували здобутки навчального закладу. В експозиціях виставкових стендів пріоритетними напрямами є інновації в діяльності університету, нововведення в організації навчального процесу, наукові досягнення НУ «ОМА» в таких галузях, як новітні технології в судноплавстві, суднобудуванні, судноремонті, екології та охороні морського середовища, удосконаленні правових питань у морській галузі. НУ «ОМА» є постійним учасником головних галузевих міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні вищі навчальні заклади України», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар`єра» та Міжнародного форуму «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків» тощо.

15. Забезпечено виконання екологічної програми. Університетом укладені відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами щодо утилізації шкідливих відходів, отримані відповідні дозволи та ліміти, проведена здача відходів.

16. Встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші відомості про роботу і стан університету подавались міністерству своєчасно.

17. Щорічний звіт ректора перед загальними зборами (конференцією) колективу університету з питань, що відносяться до їх компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в університету законодавства України про працю, про освіту, Указів Президента України, постанов Уряду України, нормативно-правових актів Міносвіти і науки України та інших питань діяльності університету, схвалений конференцією трудового колективу університету 21 січня 2016 року.


Ректор Національного університету «Одеська морська академія»,
Заслужений працівник освіти України,
докт. техн. наук, професор                  М.В. Міюсов