Щорічна науково-методична конференція молодих вчених

"Актуальні питання суднової електротехніки і радіотехніки"

Одеська національна морська академія

Одеське відділення Інституту морської техніки, науки і технології Великобританії (IMarEST)

Щорічна науково-методична конференція молодих вчених
"Актуальні питання суднової електротехніки і радіотехніки"

11-12 грудня 2013 року               м. Одеса, ОНМА.

 

Для участі в конференції запрошуються спеціалісти, магістри та аспіранти кафедр.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова: Луковцев В.С. – декан ФЕМ і РЕ, доцент, к.т.н.

Члени оргкомітету:

  • Захарченко В.М. – проректор з НПР, зав. кафедри СЕМ і ЕТ
  • Ланчуковський В.І.– професор, к.т.н., почесний секретар Одеського відділення (IMarEST)
  • Кошевий В.М. – завідувач кафедри МРЗ, професор, д.т.н.
  • Михайлов С.А. – завідувач кафедри МЕ, професор, д.т.н.
  • Муха М.Й. – к.т.н., доцент кафедри СЕМіЕТ.

Технічний секретар – Глазєва О.В., к.т.н., доцент кафедри СЕМіЕТ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. – Суднове електрообладнання, електронна апаратура та системи управління.

Секція 2. – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок.

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1 день – 11 грудня 2013 р.
12.00 –12.15 – реєстрація
12.15–13.30 – пленарне засідання
13.40–16.00 – робота секцій

2 день – 12 грудня 2013 р.
13.30 – 16.00 – робота секцій
16.00 – 16.15 – демонстрація практичних розробок учасників конференції
16.15 – 16.30 – підбиття підсумків конференції

ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Текст тез може бути виконаним українською, російською або англійською мовою. Тези доповідей повинні бути ретельно вичитані та зредаговані, їх необхідно подати до 30.11.13 р. Обсяг тез – 1-2 сторінки. Остання сторінка повинна бути заповнена не менше ніж на 75%. Текстовий редактор Microsoft Word 2003, редактор формул Microsoft Equation Editor 3.0 чи 3.1, Microsoft Visio -2003. Формат аркуша – А4, орієнтація – книжна. Параметри сторінки: всі поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman розміром 14 pt в один інтервал з вирівнюванням за шириною. Абзацний відступ 0,75 см.

У першому рядку УДК (розмір шрифту 14, вирівнювання за лівобічим). Пропустивши рядок, друкувати ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ назву тез (розмір шрифту 14, вирівнювання посередині). Пропустивши один рядок, - прізвище та ініціали авторів (розмір шрифту 14, вирівнювання посередині). Наступний рядок пропускається. Назву ЛІТЕРАТУРА розташувати через рядок після тексту матеріалів великими літерами, вирівнювання по центру (література набирається шрифтом розміром 12 pt з вирівнюванням за шириною.). Посилання в тексті на літературу в порядку вживання у квадратних дужках. Оформлення посилань згідно з державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Приклад оформлення тез доповідей (завантажити)